Algemene voorwaarden

Op al onze offertes en overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene voorwaarden downloaden?
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN START SOLAR B.V.
gevestigd te Muiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer
76886360 en bij de Belastingdienst bekend onder BTW-nummer NL860826417B01.

Artikel 1 | ALGEMEEN
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten van Start
Solar B.V. over de verkoop en levering van Producten en eventuele Installatie daarvan.

Artikel 2 | DEFINITIES
2.1. In deze Algemene Voorwaarden verstaat Start Solar B.V. onder:
a) Product: zonnepanelen en/of nader in de tussen Klant en Start Solar B.V. gesloten Overeenkomst
gespecificeerde zaken , zoals bijvoorbeeld Omvormer, bekabeling en montagemateriaal.
b) Omvormer: alleen de hoofdfunctie van de omvormer valt onder de Product definitie. De hoofdfunctie
betreft het omzetten van het door de zonnepanelen geleverd vermogen in netvermogen. Alle andere
accessoire functies, zoals de overdracht en het uitlezen van de door Omvormer gegenereerde data,
vallen niet onder de Product definitie.
c) Start Solar B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Muiden en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 76886360.
d) Klant: een partij (i) waarmee Start Solar B.V. een Overeenkomst sluit, of (ii) haar interesse in de
aankoop van een Product en/of dienst (bijv. een installatie) overweegt.
e) Overeenkomst: het contract tussen de Start Solar B.V. en de Klant over de koop en levering van het
Product en de eventuele Installatie.
f) Installatie: voor zover dat expliciet in de Overeenkomst is vastgelegd, de montage en aansluiting van
het Product.
g) Oplevering: het moment waarop alle in de Overeenkomst vervatte werkzaamheden zijn afgerond.
h) Opleverformulier: formulier dat door personeel van Start Solar B.V. of een onderaannemer en de Klant
wordt ingevuld en ondertekend ter acceptatie van het Product en/of de Installatie.
2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen met goedkeuring van Start Solar B.V. en
schriftelijk worden overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Klant, onder welke benaming dan ook,
wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 | OFFERTE EN OVEREENKOMST
3.1. Alle offertes van Start Solar B.V. zijn vrijblijvend.
3.2. Start Solar B.V. gaat altijd vertrouwelijk om met informatie die Klant verstrekt, zoals bouwtekeningen,
gegevens over het energieverbruik en foto’s van een dak of een installatie.
3.3. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Start Solar B.V. schriftelijk akkoord (per mail of
anderszins) heeft ontvangen van de Klant.
3.4. Alle aannames die de Klant doen besluiten om de Overeenkomst aan te gaan, zijn voor risico van de Klant.
Start Solar B.V. is niet aansprakelijk voor schade door eventuele fouten in aangeleverde
opbrengstberekeningen, geschatte terugverdientijd, verwachtingen van fiscale regelingen of subsidies. Ook
eventuele extra kosten die in de toekomst kunnen ontstaan, zoals verhoogde (energie)belasting of
netbeheerskosten, zijn voor risico van Klant.

Artikel 4 | PRODUCT EN PRIJS
4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald staan de prijzen in de offerte van Start Solar B.V. vast.
4.2. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór de betaling de inkoopsprijs die Start Solar B.V.
aan haar leveranciers van Producten verschuldigd is stijgt, dan heeft Start Solar B.V. het recht om de met Klant
in de Overeenkomst vastgelegde verschuldigde totaalsom te verhogen, zij het met maximaal een bedrag dat
overeenkomt met de verhoging die Start Solar B.V. aan haar leveranciers dient te betalen.
4.3. Als toepassing van artikel 4.2 leidt tot een prijsverhoging, dan heeft de Klant het recht de Overeenkomst
met Start Solar B.V. schriftelijk te ontbinden, binnen 30 dagen nadat Start Solar B.V. schriftelijk aan de Klant
kenbaar heeft gemaakt de prijs te verhogen.
4.4. Indien levering van (een deel van) de producten zoals genoemd op de overeenkomst om enige reden niet
(meer) mogelijk is, dan is Start Solar B.V. gerechtigd deze goederen te vervangen door producten van ten
minste gelijkwaardige kwaliteit.

Artikel 5 | PLANNING EN EIGENDOMSOVERDRACHT
5.1. Start Solar B.V. benadert de Klant bij voorkeur telefonisch of per email voor het maken van een afspraak
voor de Installatie.
5.2. De installatiedatum kwalificeert niet als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Mocht de installatiedatum om welke reden dan ook niet gehaald worden, dan wordt in
samenspraak met de Klant binnen een redelijke termijn een nieuwe afspraak gemaakt.
5.3. Start Solar B.V. behoudt haar recht voor om onder andere voorrijkosten aan de Klant in rekening te
brengen, indien de vastgelegde installatiedatum door toedoen van de Klant dient te worden verplaatst. Van
een toedoen door de klant is zonder meer sprake als de Klant zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in
artikel 6.2 van deze Algemene Voorwaarden en/of Start Solar B.V. (een deel van) de overeengekomen prijs
niet conform de overeengekomen betalingstermijnen heeft ontvangen.
5.4. De eigendomsoverdracht van het Product vindt plaats na volledige betaling aan Start Solar B.V.. Bij
onvolledige betaling houdt Start Solar B.V. het recht om het Product te demonteren en verwijderen, waarbij
eventuele extra kosten voor demontage en verwijdering voor rekening komen van Klant.

Artikel 6 | INSTALLATIE
6.1. Indien de Overeenkomst Installatie omvat, wordt het Product door of in opdracht van Start Solar B.V. bij
de Klant geïnstalleerd en aangesloten.
6.2 De Klant is er verantwoordelijk voor dat de Installatie op het overeengekomen installatiedatum en tijdstip
kan worden uitgevoerd. In elk geval zorgt de Klant dat:
a) het personeel van Start Solar B.V. en/of onderaannemer toegang krijgt tot de plaats van Installatie en
de werkzaamheden kan uitvoeren gedurende de normale werkuren en buiten de normale werkuren, mits Start Solar B.V. dit tijdig aan de Klant heeft verzocht;
b) de toegangswegen tot de plaats van Installatie geschikt zijn voor het benodigde transport;
c) de aangewezen plaats geschikt is voor montagewerkzaamheden en tijdelijke opslag van materialen;
d) alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
e) alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd om aan de toepasselijke
overheidsvoorschriften te kunnen voldoen;
f) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar het Product wordt geïnstalleerd;
g) eventuele vergunningen, ontheffingen, toestemmingen die nodig zijn voor de Installatie zijn
verkregen;
h) door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of levering, die niet tot de Installatie door Start Solar
B.V. horen, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Installatie geen vertraging
ondervindt;
i) een deel van de overeengekomen prijs in de vorm van een aanbetaling voor de overeengekomen
installatiedatum door Start Solar B.V. is ontvangen.
6.3. De Klant zorgt ervoor dat eventueel wegvallen van de spanning van het elektrisch systeem niet tot
problemen leidt bij bijvoorbeeld computers of een alarmsysteem. Start Solar B.V. doet zijn best om de
spanningsloze periode aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden, maar erkent geen aansprakelijkheid
voor schade die hiermee kan samenhangen of volgen.
6.4. Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de werkzaamheden worden verricht;
– ongeschiktheid van (on)roerende zaak voor plaatsing en/of installatie van het Product, bijvoorbeeld door
onvoldoende draagkracht van het dak of ongeschiktheid van de dakbedekking voor installatie en/of de hierbij
behorende werkzaamheden.
6.5. Als de Installatie meerdere dagen in beslag neemt, is Klant verantwoordelijk voor de opslag van de nog
niet geïnstalleerde onderdelen op de plaats van de Installatie.
6.6. Als in de offerte ook aansluiting van het product op de meterkast is opgenomen, dan wordt daaronder
verstaan het plaatsen van een nieuwe stroomgroep en bekabeling vanaf die stroomgroep. Verdere
aanpassingen (in de meterkast) zoals verzwaring van de hoofdzekering of hoofdkabel vallen daar niet onder.
6.7. Schade en kosten, die ontstaan zijn doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig
is voldaan, zijn voor rekening van de Klant.
6.8. Bij Oplevering controleert de Klant het Product en de Installatie. Als eventuele tekortkomingen niet direct
kunnen worden verholpen dan wordt daarvoor een nieuwe afspraak gemaakt en wordt Oplevering naar die
datum verschoven. De Klant accepteert de Oplevering door ondertekenen van het Opleverformulier.
6.9. Als voor monitoring van het Product een verbinding met internet nodig is, doet Start Solar B.V. haar
uiterste best om de verbinding bij Oplevering tot stand te hebben gebracht. Mocht dat niet lukken, dan voert
Start Solar B.V. gedurende maximaal een uur na Oplevering controles uit om de meest voorkomende oorzaken
voor verbindingsproblemen te verhelpen. Eventuele hulp daarna bij het tot stand brengen van de
internetverbinding is geen onderdeel van de Overeenkomst. In overleg kan Start Solar B.V. daarvoor een
aparte afspraak maken.

Artikel 7 | BETALING
7.1. Start Solar B.V. dient uiterlijk 3 werkdagen voor de Installatie 25% van de door Klant verschuldigde
totaalsom te ontvangen. De restantbetaling van 75% dient uiterlijk 5 werkdagen na Oplevering door Start
Solar B.V. te zijn ontvangen. Bij het uitblijven van tijdige betaling behoudt Start Solar B.V. het recht voor om
rente- en kosten over het opeisbare deel van de verschuldigde totaalsom in rekening te brengen.
7.2. Indien op de dag van de Installatie geen Oplevering wordt bewerkstelligd, dan maakt Start Solar B.V. met
de Klant een afspraak over verdere afronding van haar werkzaamheden.
7.3. Klant heeft geen recht op verrekening van aan Start Solar B.V. verschuldigde bedragen, indien Start Solar B.V. op enigerlei wijze gehouden is om enig bedrag aan Klant te betalen.

Artikel 8 | GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Start Solar B.V. garandeert de goede werking van het geleverde Product overeenkomstig de
garantievoorwaarden welke bij levering van het Product worden bijgevoegd.
8.2. Start Solar B.V. garandeert dat eventuele gebreken in de installatie van het Product voor een termijn van 5
jaar na oplevering kosteloos worden verholpen, tenzij het gebrek geen direct gevolg is van de uitgevoerde
installatie.
8.3. Start Solar B.V. is alleen aansprakelijk voor tekortkomingen als de gegeven garantie van toepassing is. In
die situatie is de aansprakelijkheid van Start Solar B.V. beperkt tot de verplichtingen die in de
garantievoorwaarden staan.
8.4. De aansprakelijkheid van Start Solar B.V. ten opzichte van de Klant is beperkt tot de schade waarvoor en
voor zover Start Solar B.V. overeenkomstig dwingendrechtelijke bepalingen aansprakelijk kan worden
gehouden, waarbij indirecte en/of immateriële schade uitdrukkelijk is uitgesloten.
8.5. In geval van schade ten gevolge van de installatiewerkzaamheden kan Start Solar B.V. enkel aansprakelijk
gesteld worden in geval van opzettelijke of grove fout.
8.6. Schade dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één kalendermaand na het constateren van de schade,
schriftelijk aan Start Solar B.V. te worden gemeld door de Klant.
Artikel 9 | KLACHTENREGELING
9.1. Eventuele klachten over (de werkwijze van) Start Solar B.V. en/of haar personeel kunnen door de
indiener van de klacht (Klager) schriftelijk aan Start Solar B.V. worden medegedeeld.
9.2. Het indienen van een klacht kan via de post aan het correspondentieadres van Start Solar worden gericht.
Een klacht kan ook via de mail bij Start Solar B.V. worden ingediend, via het e-mail adres info@startsolar.nl.
9.3. Start Solar B.V. neemt de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen in behandeling.
9.4. Start Solar B.V. geeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen één kalendermaand, een inhoudelijke
terugkoppeling op de ingediende klacht aan de Klager.
Artikel 10 | TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
10.1. De rechtsrelatie tussen Start Solar B.V. en Klant wordt door het Nederlands recht, zij het met
uitzondering van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods 1980) beheerst.
10.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of de daaruit
voortvloeiende overeenkomsten zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is en artikel 9 van deze
Algemene Voorwaarden geen oplossing heeft opgeleverd, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde
rechter in Nederland.
Artikel 11 | SLOTBEPALINGEN
11.1. Start Solar B.V. heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen geen
gevolgen hebben voor bestaande Overeenkomsten.
11.2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 augustus 2020 en zijn gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel.